×
Blogпост Blogпост

"Не все в Литве усвоили урок Евромайдана..."

"Портал lrytas.lt пишет, что я дал развернутое интервью российскому каналу НТВ во вчерашней передаче и, что я, якобы, «кого-то высмеивал». 

Портал умалчивает, что это интервью было дано два года назад. На данный момент я не комментирую более подробно тему 13-ого января по очень простой причине – в Литве нет свободы слова, и за несколько слов человек может получить большой штраф или тюремный срок. Кто будет отрицать то, что портал lrytas.lt не провоцирует новое судебное разбирательство против меня и нашей партии, как раз в то время, когда мы участвуем в выборах в Европарламент? 

Видимо, кто-то и правда не хочет, чтобы в выборах участвовала партия, которая действительно выступает за социальное благосостояние и за хорошие добрые отношения с соседними странами. 

То, куда могут привести плохие отношения с соседями, показал Майдан на Украине. К сожалению, как мы видим, не все в Литве усвоили урок Евромайдана."


Portalas lrytas.lt rašo, kad aš daviau išsamų interviu sausio 13-osios tema Rusijos NTV vakarykštei laidai ir esą "kažką šmeižiau".

Portalas nutyli, kad šis mano interviu darytas prieš apytikriai du metus. Šiuo metu išsamiau nekomentuoju sausio 13-osios temos dėl paprastos priežasties - Lietuvoje nėra žodžio laisvės ir už kelis žodžius žmogus gali gauti didžiulę baudą ar būti patupdytas kalėjiman. Kas galėtų paneigti, kad portalas lrytas.lt neprovokuoja naujo teismo prieš mane ir mūsų partiją kaip tik tuo metu, kai mes dalyvaujame Europos Parlamento rinkimuose?

Matyt, kažkas nenori, jog rinkimuose dalyvautų partija, kuri realiai pasisako už socialinę gerovę ir už gerus kaimynystės santykius su kaimyninėmis šalimis.

Tai, kur gali atvesti blogi kaimyniniai santykiai, parodė Maidanas Ukrainoje. Deja, kaip matome, ne visi Lietuvoje išmoko Maidano pamoką.

Оригинальная статья